Komite CIGRE CIRED :: Članki
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   3. slovenska konferenca o vzdrževanju elektroenergetskih objektov (distribucija, prenos, proizvodnja)

15.11.2016 - 15.11.2016
Nova Gorica, Hotel Perla, 15. november 2016

Vsi referati in prezentacije so do izdaje DVD-ja dostopni na naslovu http://goo.gl/X8lmSD.

GALERIJA
SPONZORJI

     

NAČRT PROGRAMA
8.30-9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9.30-10.00 VABLJENO PREDAVANJE - Dir. Agencije za energijo, Duška Godina
10.00-10.45 SKLOP 1: Tehnični predpisi, standardi, vplivi na kakovost el. energije
Podteme:novi tehnični predpisi, nacionalni normativi, implementacije novih standardov, nove metode ocenjevanja kakovosti, mednarodni standardi QP.
Vodja sklopa: Boris Žitnik(EIMV)
+ dva člana vodstva sklopa: Marjan Zorman (SODO), Lojze Zupanc (EZS).
prof. dr. Maks Babuder: Bodoča vsajenost tehniške regulative za področje tehnologije elektroenergetskega sistema v celovito slovensko zakonsko okolje
Ervin Seršen, Alojz Zupanc, mag. Jože Dimnik, mag. Rado Ferlič, mag. Marko Polak, mag. Drago Bokal: Zakonska izhodišča za izvajanje vzdrževanja v elektrogospodarskih družbah
Rado Ferlič, dr. Lovro Belak, Mirko Jalovec, Peter Ogrizek, dr. Robert Maruša, Aleksander Polajner, Jure Praznik, Darko Malek, Jože Senčar, Aleš Brenčič, mag. Drago Bokal: Prenova navodil o vzdrževanju prenosnih elektroenergetskih naprav
mag. Marko Polak, Simon Supanič, Jure Jordan, Matjaž Keršnik, Karel Zupanc, Tomislav Kogoj, mag. Drago Bokal, Goran Milev: Navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja v luči novega pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev
10.45-11.15 ODMOR – Mreženje, kava, čaj in kratka predstavitev sponzorjev
11.15-12.00 SKLOP 2: Sistemi vzdrževanja, strateško vzdrževanje, optimizacija vzdrževanja
Podteme:sistemski pogledi na procese vzdrževanja, metode, upravljanje podatkovnih baz za vzdrževanje, metode tveganj v strateškem vzdrževanju.
Vodja sklopa: Jože Pihler (Univerza v Mariboru)
+ dva člana vodstva sklopa: Drago Bokal (ELES), Zvonko Toroš (Elektro Primorska).
Lovro Belak, Rado Ferlič, Robert Maruša, Jure Praznik, Janez Ribič, Jože Pihler:  Uvajanje RCM koncepta vzdrževanja
Leon Maruša, mag. Andrej Souvent, dr. Stane Vižintin: Sistem za monitoring stanja močnostnih odklopnikov v realnem času
Andrej Gubina, Luka Nagode, Aleksander Polajner, Drago Bokal, Boris Zupanc: Uvajanje indeksa stanja naprave (AHI) za energetske transformatorje v Elesu
12.00-13.00 SKLOP 3: Problematika vzdrževanja v elektrarnah
Podteme:prakse pri vzdrževanju elektrarn, spremljanje stanja naprav in elementov, sistemi za podporo vzdrževanju.
Vodja sklopa: Ivan Zagožen (HSE)
+ dva člana vodstva sklopa: Andrej Tumpej (DEM), Stane Menart (TE-TOL).
dr. Dalibor Kranjčič: Napredna uporaba tehnologije OPC za vzdrževanje hidroelektrarn po stanju
mag. Primož Bergoč, Pavel Marvrič: Analiza principa meritve frekvence omrežja za potrebe primarne regulacije frekvence
dr. Tine Cencič, dr. Marko Hočevar, mag. Primož Bergoč, David Černe: Prenosni merilni sistem za male hidroelektrarne
mag. Ivan Zagožen, dr. Adnan Glotić, dr. Matjaž Eberlinc, Igor Voršič: Proces revizije, poenotenja in posodobitve startegij in konceptov vzdrževanja v skupini HSE
13.00-14.30 ODMOR – Skupno kosilo
14.30-15.30 SKLOP 4: Vzdrževanje VN omrežja, DV in RTP-ji (110 kV, 220 kV, 400 kV)
Podteme:funkcija vzdrževanja v strategiji podjetja, pomen diagnostike za učinkovito vzdrževanje, prenos svetovnih praks v vzdrževanje v Sloveniji, analitska orodja za  vzdrževanje in njihova uporaba v praksi.
Vodja sklopa: Marko Hrast (ELES)
+ dva člana vodstva sklopa: Rado Ferlič (ELES), Peter Kaube (Elektro Maribor).
Hrobat Primož, Jure Strmec, Dušan Huč, Karol Grabner, Goran Milev, Andrej Fortunat: Primer postopka sanacije ozemljitev stojnih mest VN nadzemnega voda skladno s SIST EN 50341
mag. Marko Hrast, mag. Rado Ferlič, Miran Marinšek, mag. Saša Jamšek, Peter Ogrizek, mag. Drago Bokal: Posodabljanje vzdrževanja v družbi ELES
mag. Marko Hrast, mag. Hailu Kifle, Bojan Volk: Obešanje polzateznih izolatorskih verig na DV 220 kV Beričevo - Podlog
Roman Tomažič, Aleksander Polajner, Dušan Kozjek: Informacijska podpora vzdrževanju v družbi ELES
15.30-16.30 SKLOP 5: Vzdrževanje elementov distribucijskega omrežja (do 45 kV)
Podteme:prakse pri vzdrževanju NN in SN omrežja, inovacije v vzdrževanju, uvajanje novih tehnologij dela, primeri dobre prakse v izjemnih dogodkih, izkušnje z vzdrževanjem malih OVE zlasti sončnih elektrarn.
Vodja sklopa: Matjaž Osvald (Elektro Ljubljana)
+ dva člana vodstva sklopa: Miha Žumer (Elektro Gorenjska), Srečko Mašera (Elektro Celje).
Uroš Jerina, Nenad Čiča, Simon Burger: Model za pripravo strateškega plana za SN kabelsko omrežje mesta Ljubljana za obdobje 2017-2026
dr. Miran Rošer, mag. Boštjan Turinek, Arnej Savinek: Analiza vzporednega obratovanja srednjenapetostnih napajalnih vodov s programskim orodjem DMS
Gregor Štern, Viktor Lovrenčič: Učinki izvajanja Dela pod napetostjo (DPN) na SN na kazalnike zanesljivosti napajanja odjemalcev
mag. Boštjan Turinek, dr. Miran Rošer, ml., mag. Damjan Hrastnik, Kristijan Koželj, Gregor Alauf: Sistematično zmanjševanje izgub v omrežju s pomočjo programskega orodja DMS v navezavi s HES
16.30-17.00 ODMOR za osvežitev
17.00-18.30 ZAKLJUČKI RAZPRAVE – POVZETKI VODIJ SKLOPOV
Vodja zaključnega sklopa: Maks Babuder (EIMV)
+ predsedujoči posameznih sklopov: Boris Žitnik, Jože Pihler, Ivan Zagožen, Marko Hrast, Matjaž Osvald.
Vsak od predsedujočih po sklopih pripravi kratek povzetek zaključkov (največ 7-8 min) in odpre se razprava s prisotnimi udeleženci konference.
Komisija za zaključke (Maks Babuder in pet predsednikov sklopov) pripravi zaključke po sklopih in izjavo o stanju vzdrževanja elektroenergetske opreme v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

Naloga vodje sklopa in dveh članov vodstva je določiti referate v sklopu in poskrbeti za vodenje seje!

Konferenčna dvorana Pinta

Dvorana je namenjena vsem vrstam konferenčnih dogodkov, saj je opremljena z najsodobnejšo tehnično opremo. Dvorana lahko sprejme do 280 ljudi.

Kotizacija

Individualni in kolektivni člani Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED imajo brezplačno kotizacijo. Omejitev zaradi velikosti dvorane je 100 brezplačnih kotizacij. V kolikor se že prijavljen član ne bo udeležili konference brez predhodne odpovedi, vsaj do 11. 11. 2016, mora poravnati strošek kosila, ki znaša 30,00 EUR + DDV. Drugače je kosilo brezplačno.

Za ostale posameznike je kotizacija 100,00 EUR + DDV. Vodje in ko-vodje sklopov ne plačajo kotizacije.

Predloge

Predloga za pisanje referata!

Izvleček iz etimološkega slovarja (odgovor na vprašanje ali je to konferenca ali delavnica?)

conference (n.)

1550s, "act of conferring," from Middle French conférence (15c.), from Medieval Latin conferentia, from Latin conferens, present participle of conferre (see confer). Meaning "formal meeting for consultation" is from 1580s.

confer (v.)

1530s, from Middle French conférer (14c.) "to give, converse, compare," from Latin conferre "to bring together," figuratively "to compare; consult, deliberate, talk over," from com- "together" (see com-) + ferre "to bear" (see infer). Sense of "taking counsel" led to conference. The meaning "compare" (common 1530-1650) is largely obsolete, but the abbreviation cf. still is used in this sense. Related: Conferred; conferring.

SSKJ – konferenca = sestanek o kaki pomembnejši stvari, navadno z udeležbo funkcionarjev, strokovnjakov.


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution