Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Referati in recenzije

Tehnični komite CIGRE


ŠK A1 – Rotacijski stroji in problematika elektrarn

Predsednik: Andrej Tumpej, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Aleš Kirbiš, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Aleš Kirbiš, Boštjan Gregorc, Danilo Klasinc, Drago Taljan, Iztok Dover, Sašo Kreslin, Vojislav Vujanović, Zlatko Urih, Drago Taljan

Prednostne teme:

 1. Večji vzdrževalni posegi, obnove in rekonstrukcije ter izboljšanje izkoristkov na rotacijskih strojih.
 2. Monitoring, diagnostika v funkciji vzdrževanja.
 3. Stabilnost EES – izziv za rotacijske stroje.
 4. Tehnološki napredki na rotacijskih strojih in proizvodnih sistemih.

Potrjeni referati:

A1-01 Primož Bergoč, Rok Leskovec: HE Log - obnova vzbujalnega sistema za zadostitev zahtevam SONDO
A1-02 Jani Koršič, Primož Bergoč, Miha Leban, Darijo Markočič: Sanacija male hidroelektrarne Podmelec po poplavi Recenzija
A1-03 Zoran Milojković, Vladimir Poljančić: Izbor sheme statorskog namota pri revitalizaciji hidrogeneratora Recenzija
A1-04 Matej Petek, Iztok Dover: Zamenjava električnih zaščit in vzbujalnih sistemov generatorjev HE Formin Recenzija
A1-05 Aleš Hribernik, Boštjan Gregorc: Optimizacija profila lamel turbinskih rešetk
A1-06 Dalibor Kranjčič, Iztok Dover: Praktična uporaba sodobnih matematičnih orodij in tehnologije OPC za poglobljene analize in napredno obdelavo procesnih podatkov Recenzija
A1-07 Bogoljub Sember, Tomislav Bajs, Matija BalićPot r j eni r e f e rat i :: 18 let MOV programa NEK Recenzija
A1-08 Boštjan Gregorc, Vito Tič, Darko Lovrec: Izbor turbinskega olja na podlagi predhodnih testov
A1-09 Drago Papler: Model večkriterijske analize DEXi za vzdrževanje malih hidroelektrarn
A1-11 Tadeja Babnik, Mitja Dušak, Bojan Mahkovec, Klemen Nagode, Blaž Žibert: Centralno spremljanje dinamike generatorjev v realnem času s PMU meritvami Recenzija
A1-12 Mitja Pšaker: Zahteve po stabilnosti za elektroenergijske module kot jih podaja uredba komisije (EU) 2016/631 Recenzija
A1-13 Mitja Pšaker: Preizkus skladnosti za elektroenergijske module kot jih podaja uredba komisije (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje in primerjava z obstoječo prakso Recenzija
A1-14 Jalen Štremfelj, Rok Leskovec, Anže Zaletel: Meritve in testiranja odziva elektrarne na spremembe frekvence - primarna regulacija
A1-16 Uroš Kerin: Stabilnost plinske elektrarne v kombiniranem ciklu v otočnem obratovanju
A1-17 Primož Bergoč: Razvoj algoritmov turbinskega regulatorja s pomočjo real time matematičnega modela hidroelektrarne
A1-18 Damjan Seme, Blaž Zadravec, Marko Šegula: Zamenjava hladilne enote 21 kV oklopljenih električnih zbiralk v Nuklearni elektrarni Krško Recenzija
A1-19 Filip Bonačić, Ivan Triplat, Dario Kraljević: Numerički proračun zagrijavanja kočionog sustava hidrogeneratora Recenzija
A1-20 Ivan Triplat, Marijan Bogut, Filip Bonačić, Dario Kraljević, Mario Vukšić: Izazovi u proračunima glava statorskog namota hidrogeneratora
A1-21 Boštjan Gregorc, Aleš Hribernik: Povečanje hladilnega učinka na generatorju hidroelektrarne

ŠK A2 – Transformatorji

Predsednik: Istok Jerman, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Tomaž Pungartnik, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Istok Jerman, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Napredne metode konstruiranja transformatorjev in dušilk.
  • Simulacije in meritve prenapetosti v navitjih močnostnih transformatorjev in dušilk.
  • Določitev najtoplejše točke v navitju močnostnega transformatorja pri različnih načinih hlajenja, z modeliranjem in z direktnim merjenjem.
  • Določitev mehanskih obremenitev.
  • Ukrepi za zmanjšanje hrupa transformatorjev in dušilk – primerjava ocenjenega ali izračunanega nivoja hrupa z izmerjenim (natančnost, ponovljivost rezultatov).
 2. Nove metode preizkušanja transformatorjev in diagnostika.
  • Priporočene meritve pri prvem zagonu transformatorjev in dušilk.
  • Tolmačenje rezultatov FRA.
 3. Transformator v obratovanju.
  • Življenjska doba.
  • Vzdrževanje.
  • Vrste in vzroki poškodb ter popravila.
  • Novi postopki revitalizacije.
  • Monitoring transformatorjev - napredne prakse za tolmačenje podatkov in oceno stanja: prognoza, koristna uporaba podatkov.

Potrjeni referati:

A2-01 Miha Pirnat, Peter Tarman: Numerična in eksperimentalna obravnava hrupa transformatorja pod obremenitvijo Recenzija
A2-02 Dušan Mišić, Borut Prašnikar: Kapacitivni senzor za merjenje prenapetosti v navitjih transformatorja Recenzija
A2-04 Samo Ceferin, Gregor Janc, Zvonko Toroš, Tomaž Kastelic, Borut Prašnikar: Uporabniška izkušnja v obratovanju monitoring sistema energetskega transformatorja Recenzija

ŠK A3 – Visokonapetostne naprave

Predsednik: dr. Maks Babuder, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: dr. Stane Vižintin, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: bo določen kasneje

Prednostne teme:

 1. Visokonapetostna oprema za prihodnje razmere v elektroenergetskem sistemu.
 2. Vzdrževanje posameznih naprav, kot element v prenosnem in distribucijskem sistemu, skozi vso življenjsko dobo.
 3. Uporaba orodij informacijske tehnologije za razvoj in vzdrževanje visokonapetostne opreme.

Potrjeni referati:

A3-01 Massimo Bonaconsa, Emanuele Morelli, Francesco Viaro: Novi standard IEC / IEEE 62271-37-013: Razvoj serije novih vakuumskih generatorskih odklopnikov in primeri uporabe
A3-02 Nejc Mašek, Maks Babuder, Stane Vižintin, Matjaž Peternel: Dielektrične obremenitve izolacije odklopnika med odprtimi kontakti in način specifikacije karakteristik v posebnih primerih

ŠK B1 – Elektroenergetski kabli

Predsednik: Matjaž Keršnik, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Samo Štojs, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Samo Štojs, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Trendi razvoja SN kabla in kabelske tehnike.
  • Uporaba enožilnih/trižilnih kablov v Slovenskem distribucijskem omrežju.
  • Upravičenost gradnje kabelske kanalizacije; kje? kdaj?
  • Vodotesnost kablov in življenjska doba.
  • SN kabelski pribor (spojke, konektorji).
 2. Novi projekti VN kablov v tujini in doma.
 3. Diagnostika in izkušnje v obratovanju kablov.
  • Najpogosteje uporabljene metode za diagnostiko kablov.
  • Analiza podatkov v pomoč pri ugotavljanju življenjske dobe kablov.
 4. Problematika kabliranja VN vodov.
  • Ekonomika kabliranja VN vodov.

Potrjeni referati:

B1-01 Darko Koritnik, Janez Ribič, Ingvar Hagman, Christian Andersson, Dietmar Gleich: Korozija aluminijastih zaslonov v SN kablih
B1-02 Karl-Johan Mannerback, Kristoffer Berglund: AXALJ-TT: 3-žilni SN kabel z aluminijastim ekranom, izboljšana vodotesnost in pričakovana daljša življenjska doba
B1-04 Miran Košćica, Mato Gjuranović, Zmago Bombek: Primjena SN univerzalnih kabela na području republike Hrvatske s naglaskom na paralelno polaganje s NN i TK kabelima
B1-05 Dora Mijaković, Mato Gjuranović, Zmago Bombek: Iskustva kod rekonstrukcije 10(20) kV zračnog dalekovoda - prelazak s golih vodiča na tehnologiju univerzalnih kabela AXCES 3x95/25mm2 na postojećim stupovima
B1-06 Zdravko Pamić: Modularni tesnilni sistemi
B1-07 Marko Pirc: Razvoj orodij za določanje življenjske dobe električnih kablov v Nuklearni elektrarni Krško (NEK)
B1-09 Simon Podkoritnik, Matevž Perhavec, Jure Strmec, Nejc Zima, Uroš Iljaž, Vojko Kovač, Kristijan Blažič: Problematika približevanja in možne gradnje znotraj varovalnega pasu 110-kV kablov
B1-10 Nejc Zima, Rok Judnič, Bojan Stipanič: Izgradnja priključnega kablovoda 2 x 110 kV za HE Brežice
B1-11 Igor Buser, Nataša Buser: Polaganje VN kablov - razvojni "trendi" v Sloveniji
B1-12 Teja Hutevec, Simon Podkoritnik, Nejc Zima, Rok Judnič: Spreminjanje tokovne obremenitve 110 kV kablov glede na način polaganja in okoliških dejavnikov
B1-13 Boris Štimnikar, Tomaž Sitar, Boštjan Meža : Izvedba 110 kV in 20 kV kabelskih sistemov na daljnovodu Železniki - Bohinj
B1-14 Roberto Candela: Pry-Cam revolucija: Veliko dragocenih podatkov za vzdrževanje kabelskih povezav

ŠK B2 – Nadzemni vodi

Predsednik: mag. Srečko Lesjak, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Borut Vertačnik, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: dr. Franc Jakl, univ. dipl. inž. el., mag. Srečko Lesjak, univ. dipl. inž. el., Borut Vertačnik, univ. dipl. inž. el., dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

Prednostne teme:

 1. Projektno vodenje, projektiranje, gradnje in vzdrževanje daljnovodov.
 2. Aplikacije novih materialov in tehnologij na daljnovodih.
 3. Standardi in pravilniki za nadzemne vode.

Potrjeni referati:

B2-01 Miha Bečan, Martin Starašinič, Boštjan Barl, Tomaž Zabavnik, Tomaž Sitar, Borut Vertačnik, Bojan Volk, Dean Ogrizek, Hailu Kifle, Simon Skalič: Mehanske lastnosti sklopa napenjalna sponka in vodnik
B2-02 Robert Maruša, Marko Hrast, Rado Ferlič, Jože Voršič, Jože Pihler, Mladen Trlep, Janez Ribič: Nove rešitve za zmanjšanje napetosti dotika in koraka v okolici visokonapetostnih daljnovodnih stebrov
B2-03 Elizabeta Strgar Pečenko, Boštjan Barl, Nejc Zima: Rekonstrukcija DV 110 kV Dravograd - Ravne
B2-04 Mirza Sarajlić, Marko Pocajt, Peter Kitak, Jože Pihler: Izračun temperaturnih koeficientov pri golem vodniku s pomočjo izboljšanih algoritmov diferenčne evolucije
B2-05 Rado Ferlič, Viktor Lovrenčič, Peter Ogrizek, Vladimir Leva, Domen Oder, Marjan Ulaga, Primož Ribič, Matjaž Kerkoč: Izkušnje pri uporabi montažnih stebrov in vizija v prihodnje
B2-06 Igor Buser: Problematika temeljenja daljnovodov
B2-07 Valentin Kalin, Primož Ribič, Boštjan Barl, Martin Starašinič: DV 2 x 400 kV Beričevo–Okroglo sanacija poškodb vodnika pri vpetju faznih distančnikov
B2-08 Miha Bečan, Bojan Volk, Goran Milev, Jure Praznik: Ovrednotenje zbranih rezultatov delovanja odvodnikov na DV 2 x 110 kV Gorica–Divača, odsek Vrtojba–Ajdovščina
B2-09 Bojan Volk, Boštjan Barl, Primož Ribič: Izbira električnih lastnosti kompozitnih izolatorjev za onesnažena področja
B2-10 Nenad Gubeljak, Vinko Lovrenčič, Matjaž Jarc, Matej Kovač, Jožef Predan, Bojan Banič, Andrej Ivec, Branko Uhlik: Aplikacija za določevanje geometrijske oblike verižnice visokonapetostnega vodnika za zagotovitev varnostnih višin
B2-11 Martin Starašinič, Jernej Rebolj: Uporaba poligonalnih stebrov v prenosnem omrežju
B2-12 Martin Starašinič: Možnosti uporabe vodnikov sodobnih izvedb pri obnovah daljnovodov
B2-13 Toni Dropulić, Matija Kršić, Gordan Mirošević: Prva montaža ACCC vodnika na Hrvaškem
B2-14 Matjaž Jarc, Viktor Lovrenčič, Branko Uhlik, Matej Kovač, Jure Lodrant, Dušan Kozjek, Zaviša Klobas, Zdravko Šojat, Predrag Cvetković, Željko Torlak, Jovanka Gajica: Primerjava sistemov za spremljanje temperature vodnika na daljnovodih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji
B2-15 Borut Zemljarič: Smernice za sobivanje kmetijskih namakalnih sistemov in VN daljnovodov
B2-16 Krešimir Bakič: Novosti slovenskega dela standarda SIST EN 50341 za projektiranje nadzemnih vodov nad 1 kV
B2-17 Martin Starašinič, Jernej Rebolj: Izbira dodatnega bremena v preteklosti in danes
B2-18 Milan Petek, Tadej Kovač: Nov standard SIST EN 60099-4:2014 (Ed 3.0) za distribucijski razred prenapetostnih odvodnikov
B2-19 Viktor Lovrenčič, Robert Maruša, Rado Ferlič, Janko Gošte, Vladimir Leva, Primož Ribič, Matjaž Lušin, Matej Dečman: Varno delo v bližini delov pod napetostjo na visokonapetostnih dvosistemskih daljnovodih
B2-20
Gorazd Kosič, Gerald Knollseisen: Modularni kompozitni stebri za nadzemne vode


ŠK B3 – Razdelilne transformatorske postaje

Predsednik: mag. Marko Hrast, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.
Strokovna poročevalca: mag. Marko Hrast, univ. dipl. inž. el. in mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Sodobni načini vzdrževanja in upravljanja stikališč.
  • Informacijski sistemi v vzdrževanju in upravljanju, metode in sistemi vzdrževanja, diagnostika in monitoring, analize in primerjave, ugotavljanje stanja in življenjske dobe naprav in postrojev.
 2. Sistemi in komponente transformatorskih postaj.
  • Sodobne enopolne sheme, prispevek tehnološkega napredek primarne opreme, sodobni sekundarni sistemi, pomožni sistemi, gradbeni in konstrukcijski elementi.
 3. Varovanje zdravja in okolja ter tehnična in informacijska varnost v transformatorskih postajah.
  • Metode in postopki varnega dela, okoljski izzivi in vplivi delovanja transformatorskih postaj, tehnična in informacijska varnost sistemov, naprav in postrojev.

Potrjeni referati:

B3-01 Rado Ferlič, Marko Hrast, Peter Ogrizek, Robert Maruša, Darko Malek, Jože Senčar, Aleš Brenčič, Drago Bokal: Vpliv nove zakonodaje na spremljanje kazalnikov učinkovitosti vzdrževanja RTP v družbi ELES
B3-02 Janez Ribič, Rado Ferlič, Robert Maruša, Drago Bokal, Jože Pihler: Vloga informacijskih sistemov pri sodobnih načinih vzdrževanja stikališč
B3-03 Stane Vižintin: Digitalizacija in strukturiranje podatkov o stanju VN naprav za potrebe vzdrževanja
B3-04 Aljoša Praznik, Jože Bizjak, Željko Schreiner: Sistemska rešitev za določitev ocene celostnega stanja energetskega transformatorja na podlagi rezultatov vzdrževanja, analiz in trendov
B3-05 Matej Kovač, Dušan Kozjek, Roman Tomažič, Rado Ferlič: Mobilna podpora pri vzdrževanju transformatorjih postaj
B3-06 Robert Maruša, Janez Čeh, Aleš Žužek, Leon Maruša: Možnost alternativne uvedbe litij-ionskih baterij v sisteme lastne rabe elektroenergetskih objektov ELES
B3-07 Jure Strmec, Primož Hrobat, Marko Kenig: Ukrepi za celostno razbremenitev in sanacijo ozemljitvenega sistema EE postroja
B3-08 Rok Judnič, Marko Testen: Napajanje lastne rabe RP 110 kV Hudo
B3-09 Viktor Lovrenčič, Peter Ogrizek, Matjaž Lušin: Izkušnje izvajanja dela pod napetostjo pri preventivnem vzdrževanju razdelilnih transformatorskih postaj v Sloveniji in svetovni trendi

ŠK B4 – Enosmerni prenosi in energetska elektronika

Predsednik: dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: dr. Igor Papič, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: bo določen kasneje

Prednostne teme:

 1. Možnosti dinamično aktivnega vodenje EES s pomočjo integracije WAMS in FACTS tehnologije.
 2. Obvladovanje napetostnega profila slovenskega prenosnega omrežja s hitrimi regulabilnimi napravami.
 3. Prenos električne energije preko Slovenije s tehnologijo visokonapetostnega enosmernega prenosa (HVDC).
 4. Tehnike, trendi razvoja in uporaba koncepta FACTS.

Potrjeni referati:

B4-01 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Vpliv SVC na dušenje ENTSO-E med-sistemskih nihanj
B4-02 Valentin Ažbe, Urban Rudež, Rafael Mihalič: Dušenje medsistemskih nihanj z uporabo dvojno napajanega stroja in naprav FACTS
B4-03 Valentin Ažbe, Rafael Mihalič: Regulacija napetosti v prenosnem sistemu pri spremenljivi moči vetrnih elektrarn s pomočjo SVC
B4-04 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Modeliranje HVDC za stabilnostne študije
B4-05 Jerneja Bogovič, Urban Rudež, Rafael Mihalič: Model statičnega var kompenzatorja za dinamične analize
B4-06 Samo Gašperič, Rafael Mihalič: Primerjava učinkovitosti FACTS pri zagotavljanju napetostne stabilnosti s kriterijem površin
B4-07 Jerneja Bogovič, Rafael Mihalič: Trifazni model SSSC za izračun napetostnih razmer v distribucijskih omrežjih
B4-08 Gorazd Bone, Rafael Mihalič: Nova možnost modeliranja FACTS naprav v izračunih pretokov moči Recenzija

ŠK B5 - Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Predsednik: dr. Tadeja Babnik, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Igor Kurent, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: bo določen kasneje

Prednostne teme:

 1. Izkušnje in praksa z IEC 61850 procesnim vodilom.
  • Izkušnje in interoperabilnost sistemov zaščite in vodenja z nekonvencionalnimi instrumentnimi transformatorji, zajemalnimi enotami (angl. merging unit) in procesnim vodilom.
  • Sistemi meritev in nadzora v popolnoma digitaliziranih postajah.
 2. Komunikacijska omrežja v sistemih zaščite vodenja in avtomatizacije.
  • Izkušnje in izzivi.
  • Kibernetska varnost.
 3. Novosti na področju zaščite, vodenja in meritev EES.
 4. Primeri iz prakse – netipični dogodki v EES-u povezani z delovanjem/nedelovanjem zaščitnih sistemov.

Potrjeni referati:

B5-01 Jurij Curk, Damjan Bizaj: Praktični vidiki uporabe vzorčevalnih enot (Merging Units - MU) v EES
B5-02 Drago Taljan, Iztok Dover, Joško Rosina: Informatizacija sodobne daljinsko vodene elektrarne
B5-03 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Možnosti posodobitve zaščite podfrekvenčnega razbremenjevanja v Sloveniji
B5-04 Boštjan Polajžer, Bojan Grčar, Gorazd Hrovat, Blaž Pirnat: Parametrizacija in preizkušanje zemeljskostične nadtokovne zaščite v 110 kV omrežju
B5-05 Jože Bizjak, Hussain Saad Bin Mashni, Mohammed A. Al-Tukhaifi, Željko Schreiner: National Grid SA - Upravljanje s podatki zaščitnih naprav ter celostna koordinacija zaščit
B5-06 Lifan Yang, Philipp Stachel, Thomas Rudolph, Min Li, Motaz Elshafi: Vzdolžna diferencijalna zaščita preko IP omrežja v ekstremnih pogojih
B5-07 Miran Horvat: Poškodbe nizkoohmskega upora - primer iz prakse, ugotovitve in izvedeni ukrepi

ŠK C1 – Razvoj in ekonomika sistemov

Predsednik: mag. Saša Jamšek, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Andrej Bučar, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalci: mag. Saša Jamšek, univ. dipl. inž. el., mag. Andrej Bučar, univ. dipl. inž. el., mag. Anton Urankar, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Razvojni vidiki nacionalne elektroenergetike.
  • Zagotavljanje zanesljive, okoljsko vzdržne in cenovno primerne oskrbe z električno energijo.
  • OVE – kje, za kakšno ceno in predvsem v kakšnem obsegu?
 2. Elektroenergetsko omrežje danes za jutri.
  • Nove rešitve in metode načrtovanja za pripravo prilagodljivih in robustnih razvojnih načrtov.
  • Scenarijsko upoštevanje okoljskih in socialnih vidikov.
  • Možnosti uporabe OVE pri zagotavljanju sistemskih rešitev.
 3. Učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi.
  • Sodobni pristopi in standardizacija postopkov sprejemanja odločitev pri upravljanju s sredstvi.
  • Upravljanje s sredstvi v celotni življenjski dobi.
  • Vrednotenje tveganj in prioretizacija investicij.

Potrjeni referati:

C1-01 Sebastijan Seme, Žiga Papič, Bojan Štumberger, Miralem Hadžiselimović: Upravičenost investicije v MHE s strani spremembe mehanizma podpore OVE za proizvodnjo električne energije
C1-02 Drago Papler: Ekonomičnost sončne elektrarne z internim priklopom po shemi PX3
C1-03 Krešimir Bakič: Prihodnost globalne interkonekcije: Ali jo potrebujemo?
C1-04 Klemen Dragaš, Marko Kolenc, Aljoša Deželak: Večscenarijsko načrtovanje prenosnega elektroenergetskega sistema
C1-05 Mitja Pšaker: Uporaba OVE za zagotavljanje sistemskih rešitev
C1-06 Saša Jamšek, Miran Marinšek, Andrej Bučar: Ločitev vlog lastnika sredstev, upravljalca sredstev in izvajalcev storitev za večjo preglednost upravljanja s sredstvi
C1-07 Andrej Bučar, Miloš Pantoš: Vloga lastnika sredstev pri zagotavljanju učinkovitosti poslovanja sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja
C1-08 Roman Tomažič, Aleksander Polajner, Dušan Kozjek: Informacijska podpora upravljanju s sredstvi v Elesu
C1-09 Matjaž Osvald, Matjaž Keršnik, Primož Sevčnikar, Rok Dolinšek: Elektro Ljubljana, izkušnje in izzivi pri implementaciji IBM Maximo za upravljanje sredstev
C1-10 Gašper Lakota, Jure Praznik, Aleksander Polajner: IoT - internet stvari za spremljanje delovanja in stanja VN naprav v RTP in na daljnovodih
C1-11 Drago Bokal, Jože Pihler, Rado Ferlič, Saša Jamšek: Teorija vzdrževanja - koncepti, metode, vzdrževalna dela in opravila
C1-12 Marko Polak, Rado Ferlič, Drago Bokal, Alojz Zupanc, Simon Supanič: Zahteve novega pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev - dokumenti za vzdrževanje
C1-13 Jože Bizjak, Željko Schreiner, Ivan Petkoski, Danijel Krnjajić: Pametna koordinacija vzdrževanja in zamenjav s korelacijo Weibull analize in dejanskega stanja naprav
C1-14 Janez Hribar: Uvajanje RCM: pravi in nepravi RCM procesi, primer Strategije RCM
C1-15 Rudi Polner: Model obvladovanja projektnih tveganj za potrebe inženirskih projektov

ŠK C2 – Obratovanje in vodenje sistemov

Predsednik: dr. Pavel Omahen, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Zoran Marčenko, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: dr. Janko Kosmač, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Rešitve v obratovanju prenosnega omrežja ob upoštevanju sprememb nabora proizvodnih enot, vključno z distribuiranimi obnovljivimi viri:
  • nadzor in obratovanje sistemov regulacij frekvence in napetosti,
  • obvladovanje stabilnosti sistema, vključno z elektronskimi konverterji, upoštevajoč vse manjši obseg rotirajočih mas v sistemu,
  • integracija enosmernih HVDC vodov v sinhrono prenosno omrežje.
 2. Obvladovanje motenj v sistemu in vzpostavljanje normalnega obratovalnega stanja:
  • kritične obremenitve in ključni proizvodni agregati,
  • strategije vodenja sistema vključujoč čezmejno sodelovanje,
  • postopki sodelovanja med različnimi skupinami uporabnikov električnih omrežij.

Potrjeni referati:

C2-01 Mitja Pšaker: Obvladovanje frekvenčne stabilnosti EES
C2-02 Tadeja Babnik, Mitja Dušak, Bojan Mahkovec, Klemen Nagode, Blaž Žibert: Spremljanje odziva frekvenca - delovna moč generatorja s PMU napravami
C2-03 Henri Grasset, M. Popov, B. Zargar, J. Chavez, E. Martinez, S. Borroy, V. Terzija, S. Azizi, M. Sun, S. López, L. Pindado, R. Andrino, D. López; C. Guibout, J. Kitter, A. Reinson: Vpogled v evropski projekt MIGRATE
C2-04 Georg Pilz, Ralph Morgenstern, Uroš Kerin: Paralelna kompenzacija jalove moči v prenosnih sistemih – primerjava FACTS tehnologij
C2-05 Aljoša Deželak, Klemen Dragaš, Marko Kolenc, Janko Kosmač: Pomembnost nadzemnih vodov za dinamično ocenjevanje prenosnih zmogljivosti
C2-06 Nikola Rebić, Marko Kolenc: Razpoložljivost elektroenergetskih elementov in zadostnost EES Slovenije v luči elektroenergetskega sistema ENTSO-E
C2-07 Urban Rudež, Leon Maruša, Rafael Mihalič: Testno okolje za razvoj WAMPAC algoritmov
C2-08 Dejan Paravan, Robert Golob, Matjaž Osvald, Miloš Pantoš: Energetsko državljanstvo: grožnja ali rešitev za bodoči elektroenergetski sistem?
C2-09 Emil Cek: Implementacija novega sistema vodenja v RCV
C2-10 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Preizkušanje tranzientne stabilnosti ter stabilnosti za majhne motnje agregata TA2 v TE-TOL
C2-11 Rok Stopar: Operativna raba višje nivojskih funkcij EMS pri vodenju EES
C2-12 Janko Kosmač, Andrej Matko, Špela Vidrih: Analiza dinamičnih termičnih mej daljnovodov v rednem obratovanju
C2-13 Marko Kolenc, Klemen Dragaš: Analiza obremenjenosti daljnovodov v EES Slovenije
C2-14 Mitja Pšaker: Vzpostavitev EES po popolnem ali delnem razpadu (pristop od spodaj navzgor)
C2-15 Alojzij Zupanc, Franc Kropec, Martin Drgan, Elektro Ljubljana, Jože Dimnik: Zahteve novega pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev
C2-16 Teodora Dimitrovska, Urban Rudež, Rafael Mihalič: Fast contingency screening based on data mining

ŠK C3 – Okoljska problematika

Predsednik: mag. Aleš Kregar, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Minče Mandelj, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalci: Cveto Kosec, univ. dipl. inž. el., mag. Aleš Kregar, univ. dipl. inž. el. in Minče Mandelj, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Učinkovitost preventivnih, omilitvenih in izravnalnih ukrepov varstva ljudi in okolja.
  • Vrste preventivnih, omilitvenih in izravnalnih ukrepov, njihova napoved in vključenost v dokumentacijo ter obravnava pri upravnih organih.
  • Izvajanje preventivnih, omilitvenih in izravnalnih ukrepov, nadzor izvajanja ter kasnejše preverjanje uspešnosti ukrepov.
  • Primeri dobre prakse; ali so bili cilji preseženi, ali so ukrepi izpolnili pričakovanja.
 2. Ukrepi za zmanjšanje vidnega vpliva elektroenergetskih objektov.
  • Metode napovedovanja in ocenjevanja vidnega vpliva elektroenergetskih objektov.
  • Ukrepi za zmanjševanje vidnih vplivov elektroenergetskih objektov (lokacija, zaslanjanje, tehnologija, material, barva, arhitektura, …).
  • Primeri dobre prakse in vpliv na sprejemljivost v javnosti.
 3. Organizacija sodelovanja javnosti v postopkih umeščanja v prostor.
  • Primeri informiranja in vključevanja splošne javnosti ter lokalnega prebivalstva pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor.
  • Možne organizacijske oblike sodelovanja deležnikov.
  • Uporaba komunikacijskih kanalov in novih tehnologij ter primeri dobre prakse za zmanjševanje nasprotovanja javnosti elektroenergetskim objektom.
  • Načini usklajevanja deležnikov z različnimi, včasih nasprotnimi, interesi.

Potrjeni referati:

C3-02 Blaž Valič, Peter Gajšek: Vplivna območja VN daljnovodov ob upoštevanju povprečnih vrednosti obremenitev Recenzija
C3-03 Breda Cestnik, Karol Grabner, Aleš Kregar, Minče Mandelj, Kristjan Blažič: Možnosti za zmanjšanje izpostavljenosti EMS v okolici VN nadzemnih vodov Recenzija
C3-04 Drago Papler: Učinkovito upravljanje z energijo vpliva na okoljske učinke in mnenje deležnikov Recenzija
C3-05 Aleš Koprivšek, Helena Lap: Obravnava in omilitev vidnega vpliva daljnovoda v primeru izdelave Državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče) Recenzija
C3-06 Primož Hrobat, Dušan Huč: Vplivi ozemljitvenih krakov stojnega mesta nadzemnega voda na okolje Recenzija
C3-07 Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske Recenzija
C3-08 Luka Selak, Drago Bračun: Spremljanje pretoka vode in odvzete količine vode v malih hidroelektrarnah
C3-09 Tomaž Mohar, Leon Valenčič, Aleš Kregar, Minče Mandelj: Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji
C3-10 Jernej Rebolj, Branko Zadnik: Uvajanje 3D grafičnih tehnologij v prakso projektiranja daljnovodov Recenzija
C3-11 Damjan Kovačič, Maša Majkić, Ana Cerk, Rudi Vončina: Oblikovanje in optimiziranje variantnih rešitev poteka tras daljnovodov na podlagi upoštevanja zahtev različnih deležnikov Recenzija

ŠK C4 – Tehniške značilnosti sistemov

Predsednik: dr. Jože Pihler, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Milan Vižintin, univ. dipl. inž. el.
Strokovna poročevalca: dr. Jože Pihler, univ. dipl. inž. el. in mag. Milan Vižintin, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Stabilnost in zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.
  • Programska in simulacijska orodja za načrtovanje EES ter analizo stabilnosti in zanesljivosti EES.
  • Vpliv večjih OVE na stabilnost EES Slovenije, modeliranje EES s pretvorniki.
  • Vpliv atmosferskih razelektritev in ozemljevanja na zanesljivost obratovanja EES.
 2. Ocenjevanje in analiza kakovosti električne energije.
  • Motnje pri delovanju prenosnega omrežja in EES.
  • Monitoring in ocenjevanje kakovosti električne energije.
  • Frekvenčno odvisne tehnike modeliranja visokofrekvenčnih električnih prehodnih pojavov in ocenjevanja kakovosti električne energije.
  • Analize, meritve in standardizacija na področju kakovosti električne energije.
 3. Elektromagnetna združljivost na prenosnem omrežju.
  • Elektromagnetna združljivost v prihodnjih elektroenergetskih omrežjih z vključenimi napravami močnostne elektronike.
  • Izkušnje v svetu in Sloveniji na področju elektromagnetne združljivosti.
  • Načrtovanje novih objektov in elektromagnetna združljivost.

Potrjeni referati:

C4-01 Mitja Pšaker: Zahteve glede simulacije skladnosti za elektroenergijske module kot jih podaja uredba komisije (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje in primerjava z obstoječo prakso Recenzija
C4-02 Georgi Zlatarev, Ljiljana Perči-Štefančič, Vitoslav Türk: Fleksibilnost slovenskega sistema hidroelektrarn (Drava) pri pokrivanju obremenitve in nudenju sistemskih storitev Recenzija
C4-03 Janez Ribič, Robert Maruša, Jože Pihler: Določitev tveganja za okvare ob udaru strele in vpliv na zanesljivost obratovanja daljnovodov Recenzija
C4-04 Sandi Skočir, Goran Milev: Zaščita pašne živine pred atmosferskimi razelektritvami Recenzija
C4-05 Klemen Deželak, Jože Pihler: Možnost določitve temperature vodnika daljnovoda z umetno nevronsko mrežo Recenzija
C4-06 Lovro Belak, Roman Plahutnik, Robert Maruša, Jože Pihler: Energetsko upravljanje stavb in pripadajočih objektov ELES Recenzija
C4-07 Franko Hočevar, Rafael Mihalič: Napetostna nesimetrija pri priklopu izmeničnega železniškega odjema Recenzija
C4-08 Boris Bizjak: Nova standardizacija s področja kakovosti električne energije Recenzija
C4-09 Peter Kitak, Marko Munda, Janez Ribič, Igor Tičar: Določitev in upodobitev vpliva elektromagnetnega polja na človeško telo pri prenosnih vodih Recenzija
C4-10 Urban Metod Peterlin, Tomaž Živic: Projektiranje novih objektov in elektromagnetna združljivost Recenzija

ŠK C5 – Elektroenergetski trg in regulacija

Predsednik: dr. Dejan Paravan, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Borut Rajer, univ. dipl. ekon.
Strokovna poročevalca: dr. Dejan Paravan, univ. dipl. inž. el. in Borut Rajer, univ. dipl. ekon.

Prednostne teme:

 1. Razpršena proizvodnja in prilagodljivi odjem:
  • Integracija razpršene proizvodnje in prilagodljivosti odjema na trg elektrike (tržni in regulatorni vidik).
  • Spremembe pri mehanizmih podpore OVE za proizvodnjo električne energije v praksi.
 2. REMIT (izkušnje po vpeljavi 1. in 2. faze) ter vpliv druge regulative na trg elektrike (MAR, MIFID, omrežni kodeksi). V katero smer gre regulatorni okvir in ali je ta smer prava?
 3. Cenovni trendi in vpliv na klasična proizvodnja podjetja: so rešitev dodatni posegi na trg kot npr. CRM mehanizmi ali sprememba modela trga?

Potrjeni referati:

C5-01 Gorazd Škerbinek: Implementacija ciljnega evropskega modela trga z električno energijo Recenzija
C5-02
Manca Konjar, Dejan Paravan, Robert Golob: Zimski paket regulatornih sprememb energetske zakonodaje v EU ter njihov vpliv na bodoči razvoj trga električne energije Recenzija
C5-03 Edin Lakić, Gašper Artač, Tomi Medved, Jernej Zupančič, Andrej Ferdinad Gubina: Pregled indikatorjev za nadzor kratkoročnega organiziranega trgovanja z elektriko Recenzija
C5-04 Jasmina Bajec Omahen, Borut Jereb: Uredba REMIT - izkušnje po prehodu obeh faz poročanja s stališča RRM
C5-05 David Grgič, Jan Bohinec, Ludvik Bartelj: Simulator trga z električno energijo za podporo trgovalnim aktivnostim Recenzija
C5-06 Eva Ribežl, David Grgič, Ludvik Bartelj: Nihajnosti cen na nemškem trgu z električno energijo Recenzija
C5-07 Drago Papler: Cenovni trendi kot vpliv na prestrukturiranje klasičnega srednjega proizvodnega podjetja električne energije
C5-08 Zvonko Bregar, David Gerbec, Andrej Souvent: Simulacija trgovanja s sekundarno rezervo v projektu FutureFlow
C5-09 Mitja Pšaker: Regulatorni okvir integracije razpršene proizvodnje in prilagodljivosti odjema na trgu elektrike
C5-10 Tomaž Buh, Igor Podbelšek, Borut Rajer, Andraž Šavli: Možnosti racionalizacije izmenjave merilnih podatkov na nacionalnem energetskem trgu s primeri dobre prakse v EU
C5-11 Andraž Šavli: Električna vozila kot samostojno mobilno merilno mesto
C5-12 Borut Rajer: Mehanizmi podpore elektriki iz obnovljivih virov in trg elektrike - kako naprej?
C5-13 Tomi Medved, Gašper Artač, Edin Lakić, Jernej Zupančič, Andrej Ferdinand Gubina: Pregled poslovno-ekonomskih modelov malih proizvajalcev električne energije po izteku subvencij in prednostnega dispečiranja Recenzija
C5-14 Gorazd Škerbinek: Razvoj sistema določanja in objave sestave proizvodnih virov Recenzija

ŠK D1 – Materiali in nove preiskovalne metode

Predsednik: Tim Gradnik, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Marja Mulej, univ. dipl. inž. kem.
Strokovni poročevalec: Tim Gradnik, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Materiali in staranje.
  • Izkušnje z uporabo novih elektroizolacijskih materialov.
  • Učinkovitost in staranje izolacijskih materialov pri obratovanju med izrednimi obremenitvami in pogoji.
  • Vplivi kvalitete električne energije na staranje VN izolacijskih materialov.
 2. Testiranja, spremljanje in diagnostika VN naprav.
  • Izkušnje pri uporabi sistemov za testiranje, sprotni nadzor in diagnostiko VN naprav.
  • Metode za zagotavljanje kakovosti vgrajenih izolacijskih materialov.
  • Metode in sistemi za oceno stanja in upravljanje VN naprav (angl. asset managment).

Potrjeni referati:

D1-01 Tim Gradnik, Aleksander Polajner: Sodobne metode določanja temperature najtoplejše točke v energetskem transformatorju
Recenzija
D1-02 Biljana Čuček, Tim Gradnik: Merjenje vlažnosti izolacijskih tekočin - raziskava senzorskih in kemijskih metod Recenzija
D1-03 Ivo Kobal, Vojta Vuga, Peter Osenčič: Določanje kvalitete transformatorskih olj s pomočjo meritev delnih razelektritev Recenzija
D1-04 Viljem Bonča, Maja Končan Gradnik: Monitoring SF6 plina v GIS stikališčih
Elektra Gorenjska
Recenzija

ŠK D2 – IT in TK v elektroenergetiki

Predsednik: Peter Ceferin, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Roman Pirnat, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Peter Ceferin, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Telekomunikacijska omrežja v elektroenergetskih podjetjih.
  • Uvajanje tehnoloških rešitev v TK omrežja elektrogospodarskih podjetij z vidika konkretnih projektov, obravnave IT in OT sistemov, prehodov s starejših TK tehnologij na nove, pridobljenih izkušenj in nadaljnjega razvoja.
  • Uporaba brezžičnih rešitev in mobilnih omrežij v elektroenergetskih podjetjih.
  • Uporaba javne in zasebne telekomunikacijske infrastrukture v elektroenergetskih podjetjih.
 2. Kibernetska varnost v IKT sistemih slovenskih elektroenergetskih podjetij.
  • Tehnološke usmeritve varnostnih sistemov za zaščito pred obstoječimi in prihajajočimi varnostnimi grožnjami.
  • Regulativa na področju kibernetske varnosti za kritično infrastrukturo in njen vpliv na razvoj varnostnih sistemov.
  • Arhitekture sistemov za zagotavljanje kibernetske varnosti za različne segmente IKT v elektroenergetski infrastrukturi.
 3. Informacijske rešitve v IKT infrastrukturi elektroenergetskih podjetij.
  • Aplikativne rešitve za pametna omrežja.
  • Integracija sistemov v okviru referenčne arhitekture za izmenjavo informacij v elektroenergetskem sistemu – izvedeni projekti, pridobljene izkušnje in razvojne projekcije.
  • Upravljanje z velikimi količinami podatkov (big data) in analitika za potrebe elektroenergetskih sistemov – aplikacije in rešitve ter uvajanje sodobnih IT sistemov za poslovne procese.

Potrjeni referati:

D2-01 Igor Volf, Mihael Medved: Celovita prenova informacijske infrastrukture v podjetju za potrebe integracij ADMS funkcij
D2-02 Damir Orlić, Ciril Kafol: Kibernetska varnost energetskega sektorja v Sloveniji
D2-03 Janez Stergar, David Batič: Smernice za samoevalvacijo kibernetske varnosti v elektroenergetskem sistemu
D2-04 Radovan Sernec, Božo Mišović, Andrej Souvent: Brezžične komunikacijske tehnologije za distribucijska omrežja: nove smernice.
D2-05 Peter Ceferin: Telekomunikacijska omrežja v elektroenergetskih podjetjih z vidika kibernetske varnosti
D2-06 Aljaž Stare, Milan Dobrić, Saša Sokolić: Sodobni pristopi in trendi na področju učinkovitega shranjevanja, obdelave ter izvajanja kompleksnih analiz nad velikimi količinami industrijskih podatkov
D2-07 Aleš Leban: Geografski informacijski sistem (GIS) - osrednji podatkovni vir v sodobnem informacijskem sistemu
D2-09 Marijan Petričec, Ante Previšić, Tena Bego, Zoran Budak: Implementacija varnostnih mehanizmov v sistem upravljanja DCV Elektra Zagreb in Elektroslavonija Osijek
D2-10 Rasto Đukič, Brane Zupan, Igor Štih, Peter Ceferin: Nadzor kakovosti storitev v IP infrastrukturi pametnih omrežij
D2-11 Krešimir Vrdoljak, Branko Horvat, Bruno Pavlović: Aplikacije v centrih vodenja proizvodnje za hidroelektrarne
D2-12 Jože Bizjak, Attila Barta, Zoltan Solga, Željko Schreiner: Integracija in vzdrževanje referenčnega CIM omrežnega modela
D2-13 Vid Jakopin, Bojan Miličič, Roman Tomažič: Potenciali uporabe integriranih programskih rešitev za dinamično odločanje in optimizacijo delovnih procesov v energetiki
D2-14 Matjaž Kolar: Povezovanje naprednih merilnih sistemov preko javnega internetnega omrežja

ŠK D3 – Smart Grids (Pametna omrežja)

Predsednik: dr. Miloš Pantoš, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: dr. Andrej Gubina, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: dr. Andrej Gubina, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Pametna prenosna in distribucijska omrežja.
  • Merilni sistemi in ocenjevalnik stanja.
  • Razpršena proizvodnja in aktivni odjem.
  • Shranjevalniki energije in vozila na električni pogon.
 2. Obstoječi in predvideni pilotni projekti na področju pametnih omrežij.

Potrjeni referati:

D3-01 Miloš Pantoš, Dejan Paravan, Robert Golob, Matjaž Osvald: Razmejitev odgovornosti med sistemskim operaterjem, agregatorjem in aktivnim odjemalcem v naprednem elektroenergetskem sistemu
D3-02 Leopold Herman, Ambrož Božiček, Boštjan Blažič, Igor Papič: Analiza interakcij med regulatorji napetosti v distribucijskih omrežjih
D3-03 Gregor Omahen, Akito Fukasawa, Uroš Salobir: Slovensko-japonsko partnerstvo na področju pametnih omrežij in pametnih skupnosti
D3-04 Saša Jamšek, Uroš Salobir, Mate Lasič, Ivan Periša, Matjaž Miklavčič, Klemen Dragaš: PCI projekt SINCRO.GRID s področja pametnih omrežij
D3-05 Kristijan Koželj, Damjan Bobek, Anton Kos, Dušan Gabrijelčič, Arso Savanović: Pilotno vključevanje odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid
D3-06 Sreten Davidov, Ervin Planinc, Miloš Pantoš: Ekonomika vključevanja hranilnikov električne energije v regulacijo frekvence EES Slovenije
D3-07 Jernej Zupančič, Gašper Artač, Edin Lakić, Tomi Medved, Andrej Ferdinand Gubina: Napredno vodenje sistemskih shranjevalnikov elektrike v distribucijskem omrežju
D3-08 Tomaž Fatur, Gašper Lakota, Marko Šepič, Mitja Prešern: Upravljanje s porabo v gospodinjstvih
D3-09 Sreten Davidov, Miloš Pantoš: Optimizacijski model za načrtovanje polnilne infrastrukture za vozila na električni pogon
D3-10 Miro Antonijević, Stjepan Sučić, Hrvoje Keserica: Obogatena resničnost za avtomatizacija transformatorskih postaj z uporabo IEC 61850 Sporočilo

Tehnični komite CIRED


ŠK 1 – Omrežne komponente

Predsednik: Srečko Mašera, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Tomaž Kastelic, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Srečko Mašera, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Uvajanje novih tehnologij v distribucijskih omrežjih.
  • Modeliranje naprav.
  • Testiranje naprav.
  • Novi materiali.
  • Novi standardi na področju omrežnih komponent.
  • Uvajanje enotne tipizacije v distribucijska omrežja.
 2. Strategija na področju zanesljivosti, diagnosticiranja in vzdrževanja.
  • Ocenjevanje stanja naprav, starostno modeliranje naprav.
  • Diagnostika omrežnih komponent.
  • Stalni monitoring omrežnih komponent vključno z zemeljskimi kabli.
 3. Smart Grids komponente.
  • Komponente za priključevanje distribuiranih virov.
  • Komponente aktivnih omrežij.
  • Naprave za shranjevanje energije.
  • Močnostna elektronika.
  • Komponente za polnjenje električnih avtomobilov.
 4. Komponente za velika mesta in podeželje.
  • Komponente za ozemljevanje SN nevtralne točke v mešanih omrežjih.
  • Komponente za ozemljevanje SN nevtralne točke v čistih kabelskih sistemih.
  • Komponente za obvladovanje kratkih stikov v mešanih omrežjih.
 5. Vplivi okoljske in trajnostne problematike na komponente omrežja.
  • Ekološko dizajniranje.
  • Obvladovanje hrupa.
  • Zmanjševanje izgub.

Potrjeni referati:

1-01 Tine Kacafura: Ekološki drogovnik
1-02 Darko Koritnik, Boštjan Sedmak Čobal: Namen in delovanje prenosne opreme za ozemljitev ali ozemljitev in kratki stik Recenzija
1-03 Uršula Krisper: Postavitev polnilnic za električna vozila v Mestu Ljubljana
1-04 Goran Ambrožič, Marjan Bezjak, Matjaž Finc, Rafko Bertoncelj, Gregor Bezjak: Senzor za odkrivanje prekinjenih vodnikov v nadzemnih SN vodih
1-05 Miran Rošer, Gorazd Štumberger, Vladislav Pintar, Marko Rezar, Tomislav Kramaršek: Vpliv obratovanja manjše indukcijske peči na distribucijsko omrežje Recenzija
1-06 Aljoša Praznik, Jože Bizjak, Željko Schreiner: Informacijski sistem za določitev ocene stanja odklopnika na podlagi rezultatov vzdrževanja, analiz in trendov
1-07 Boris Sterle: Stikalni SN aparati s SF6 plinom ter okoljski, zdravstveni in varnostni vidiki Recenzija
1-08 Sergej Krajnc, Davorin Korpar: Brezpilotni zrakoplovi - izkušnje pregledovanja nadzemnih vodov in energetske opreme med obratovanjem Recenzija

ŠK 2 – Kakovost električne energije in EMC

Predsednik: mag. Peter Bergant, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Drago Bokal, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: mag. Peter Bergant, univ. dipl. inž. el., mag. Dejan Matvoz, univ. dipl. inž. el., mag. Drago Bokal, univ. dipl. inž. el., Mitja Kos, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Kakovost električne energije (KEE).
  • Novosti na področju regulative (zakonski, podzakonski akti, standardizacija).
  • Nizkofrekvenčne značilnosti napetosti (harmoniki, flikerji), problematika, reševanje.
  • Visokofrekvenčne značilnosti napetosti (2 so 150 kHz), problematika, reševanje.
  • KEE in nove tehnologije: razsvetljava, novi tipi napajalnikov, svetil, toplotne črpalke, polnilnice za prevozna sredstva.
  • E-mobilnost, vpliv polnilnih postaj na KEE.
  • KEE in EMC z vidika distribucijskih omrežij prihodnosti: pametna omrežja, mikro omrežja, razpršena proizvodnja, začasna otočenja, hranilniki EE.
  • Upravljanje KEE (»PQ management«), načrtovanje, strategije, upravljanje napetostnih nivojev v razmerah razpršene proizvodnje, stabilnost sistema, napredne sheme avtomatizacije omrežja v smislu obvladovanja kakovosti.
  • Ekonomski vplivi izpadov, anomalij v napetosti.
 2. Merilno tehnični nadzor KEE, analize, obdelava pridobljenih podatkov.
  • Merilno tehnični postopki zajemanja podatkov KEE, merilne metode.
  • Uporaba monitoringa za analizo širjenja posameznih značilnosti napetosti.
  • Analize stanj kakovosti, primerjalne analize s tujino.
  • Delo z velikimi bazami podatkov, upravljanje podatkov obsežnih sistemov monitoringa.
  • Algoritmi, programska orodja, postopki in načini ovrednotenja značilnosti napetosti.
  • Karakteristike posameznih značilnosti napetosti (tudi toka), merljivost, ocenjevanje.
  • Standardizacija podatkov kakovosti smislu izmenjave.
 3. Tehnične značilnosti sistema v smislu KEE, izvori, širjenje, reševanje problemov slabe KEE.
  • Izvori motenj in motenja, prenosne poti, načini širjenja.
  • Konvencionalni načini in postopki reševanja stanj slabe kakovost napetosti.
  • Alternativni načini reševanja, aktivne kompenzacije, napetostni stabilizatorji, regulatorji, odvodniki napetosti.
  • Analize stanj pred/po sanaciji, učinkovitost izvedenih ukrepov.
  • Vplivi novih struktur distribucijskih omrežij prihodnosti na kakovost.
  • Vplivi sistemov ozemljitev, galvanskih in el. povezav.
 4. Vpliv EE naprav in postrojev v smislu EMS, hrupa, EMC problematika v elektroenergetiki.
  • Novosti na področju standardizacije, regulative EMC, EMS in hrupa.
  • Okoljski vplivi EMS in hrupa: ukrepi, načini reševanja, monitoring.
  • Elektromagnetna združljivost - EMC v distribuciji: občutljivost, odpornost el. postrojev, naprav, aparatov.
  • Motnje in motenje, problemi elektromagnetne interference, EMI v območju 2kHz do 150kHz in višje.
  • Dobra inženirska praksa, zmanjševanje negativnih učinkov.

Potrjeni referati:

2-01 David Batič: Reguliranje s kakovostjo oskrbe električne energije: preliminarna analiza učinkovitosti procesov monitoringa ravni neprekinjenosti napajanja v elektrodistribucijskih podjetjih
2-02 Tadej Črešnik, Danijel Kovačič, Ivan Dovnik, Ivan Divjak, Dolfi Divjak: Razširitev aktivnosti reševanja problemov PLC komunikacije Elektro Maribor na območne enote, pri odpravljanju prevodnih motenj v frekvenčnemu območju pod 150kHz Recenzija
2-03 Dejan Matvoz, Benjamin Grahor, Marko Vilfan: Presoja motenj industrijskega uporabnika omrežja pred priključitvijo v distribucijsko SN omrežje
2-04 Anže Vilman, Marjan Jerele: Zagotavljanje kakovosti napetosti v nizkonapetostnih omrežjih z veliko razpršene proizvodnje
2-05 Dejan Matvoz, Miloš Maksić: Analiza napetostnih zarez v NN industrijskem omrežju pri obratovanju šest-pulznega AC/DC pretvornika
2-06 Bojan Mlaj: Uporaba 2,5-beta metodologije po standardu IEEE 1366-2003 pri spremljanju neprekinjenosti napajanja v distribucijskem sistemu električne energije
2-07 Aljaž Špelko, Igor Papič, Boštjan Blažič: Določanje napetostne harmonske emisije porabnika

2-08 Tomaž Rezar: Praktična spoznanja in ugotovitve o načrtovanju vgradnje in rezultatih delovanja NN stabilizatorja MVB na temelju devetletnih izkušenj
2-09 Aleksander Jeraj, Mika Luukkanen, Jože Hrastnik: Izboljšanje kakovosti električne energije
2-10 Ambrož Božiček, Leopold Herman, Boštjan Blažič, Igor Papič: Določanje frekvenčno-odvisnih nadomestnih vezij pretvorniških naprav za potrebe analiz harmonskih pretokov moči in harmonsko-stabilnostnih analiz
2-11 Miran Šmid, Kristijan Koželj, Ivan Divjak, Dolfi Divjak: Testiranje odpornosti delovanja PLC komunikacije naprednega merjenja G3-PLC na pilotnem projektu Elektro Celje TP Začret
2-12 Tomaž Živic, Urban Metod Peterlin: Vpliv materiala in izvedbe ozemljitev na prehodne prenapetosti

ŠK 3 – Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij

Predsednik: Milan Švajger, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Martin Drgan, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Martin Drgan, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Obratovanje distribucijskih omrežij.
  • Vzdrževalne strategije, postopki in orodja za zagotavljanje zanesljivosti napajanja odjemalcev ter povečanje učinkovitosti distribucijskega elektroenergetskega sistema.
  • Vpliv razpršenih proizvodnih virov na obratovanje distribucijskega omrežja.
  • Obratovanje SN omrežja v zanki.
  • Možnosti uvajanja sistemskih storitev iz distribucijskega omrežja.
  • Sistemske rešitve za meritve električne energije.
  • Vzdrževanje in obvladovanje tehnične dokumentacije v obratovanju.
  • Delo pod napetostjo v distribucijskih elektroenergetskih omrežjih.
 2. Vodenje distribucijskih omrežij.
  • Obnova distribucijskih centrov vodenja DCV, SCADA/DMS sistemi.
  • Vodenje proizvodnje iz OVE in porabe električne energije (DSM/DR), aktivna distribucijska omrežja.
  • Vodenje, avtomatizacija in nadzor distribucijskega elektroenergetskega omrežja.
  • Avtomatizacija vodenja odprave okvar na distribucijskem omrežju.
  • Regulacija napetosti SN/NN.
  • Informacijska varnost sistemov daljinskega vodenja in DCV.
 3. Zaščita distribucijskih omrežij.
  • Izkušnje in problematika pri uvajanju sodobnih zaščitnih sistemov v distribucijske elektroenergetske objekte in omrežja.
  • Vključevanje distribuiranih proizvodnih virov in vpliv na zaščitne sisteme.
  • Možnosti otočnega obratovanja lokalnih omrežij z upoštevanjem RV.
  • Koncepti zaščite polnilnih postaj za e-vozila in hranilnike električne energije.

Potrjeni referati:

3-01 Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin: Pomembnost obveznega občasnega preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti za izvajanje dela pod napetostjo v distribuciji
3-02 Gregor Štern, Boštjan Trampuš: Izkušnje z izvajanjem dela pod napetostjo v Elektro Gorenjska
3-03 Jurij Curk, Damjan Bizaj: Zaščitne sheme za podporo obratovanja SN omrežja v sklenjenih zankah
3-04 Miran Rošer, Gorazd Štumberger, Robert Škof, Vladislav Pintar, Martin Božič, Marko Rezar, Boštjan Turinek, Arnej Savinek: Praktične izkušnje ob vzporednem obratovanju srednjenapetostnih distribucijskih vodov
3-05 Nina Klisarić, Jože Bizjak, Željko Schreiner: Sistem za upravljanje z zaščitnimi napravami in integracija z drugimi sistemi na primeru Fingrid ELVIS projekta
3-06 Tine Kacafura: S pomočjo uporabe pametnega sistema za odkrivanja napak povečamo učinkovitost elektroenergetskega distribucijskega sistema
3-07 Janez Smukavec, Tomaž Mavec, Luka Močnik, Urban Ažman, Edvard Košnjek, Jurij Curk: Uporaba GOOSE sporočil izven razdelilnih transformatorskih postaj
3-08 Miloš Maksić, Andrej Souvent: Minimalni podatkovni model distribucijskega omrežja za potrebe stacionarnih analiz
3-09 Ivona Sičaja, Matija Zečević, Marko Penzar: Napovedovanje obremenitve v DCV Elektra Zagreb Recenzija
3-10 Reiji Takahashi, Boštjan Blažič, Matej Šikovc, Miran Rošer: Koordinirana regulacija napetosti Recenzija
3-11 Franc Čebulj, Primož Skledar, Andrej Hafner: Uvedba SMS sistema za izvajanje načrtovanih del v DEES EG Recenzija
3-12 Marjan Jerele, Anže Vilman, Marjan Kržišnik, Samo Golob: Integracija tehnoloških podsistemov za izvedbo demonstracijskih projektov v Elektro Gorenjska d.d. Recenzija
3-13 Boštjan Meža, Janez Turinek, Drago Pavlič, Sebastjan Novak, Boštjan Salmič: Zaščita, nadzor in vodenje energetskega sistema v premogovniku Velenje Recenzija
3-14 Martin Drgan, Vladimir Lenardič, Tadej Šinkovec, Igor Volf, Darko Krnjak, Miha Strohsack, Janez Hauptman: Analiza delovanja kompenzacijskih naprav v distribucijskem omrežju Recenzija
3-15 Žiga Hribar, Boštjan Fabjan, Tim Gradnik, Boštjan Podhraški: Izkušnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomočjo števcev električne energije Recenzija
3-16 Luka Močnik, Aleš Sirnik: Ali so procesni sistemi res varni? Recenzija
3-17 Sandi Trpin, Viko Bobek, Denis Ferjančič, Tomaž Slokar: Izboljšanje napajanja področja Zgornje Posočje z vzpostavitvijo paralelnega napajanja dveh 20 kV daljnovodov Recenzija
3-18 Miran Horvat: Izkušnje z oscilografskimi podatki numeričnih terminalov ob okvarah v omrežju Recenzija

ŠK 4 – Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo

Predsednik: Franc Toplak, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Tomislav Kramaršek, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalci: mag. Tomislav Kramaršek, univ. dipl. inž. el., mag. Dejan Matvoz, univ. dipl. inž. el. in Franc Toplak, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Vključevanje in upravljanje razpršenih virov v distribucijskih omrežjih:
  • Preverjanje možnosti vključevanja razpršenih virov po spremenjeni metodi iz Navodil za priključevanje in obratovanje elektrarn iz prenovljenih sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja.
  • Upravljanje s pretoki moči, napetostnim profilom, stabilnostjo in okvarami v distribucijskem omrežju s priključenimi razpršenimi viri.
  • Vpliv večjega obsega razpršenih virov na obratovanje in elemente distribucijskega omrežja.
  • Vključevanje in vodenje hranilnikov energije ter njihov vpliv na profile odjema.
 2. Nove tehnologije in koncepti za razpršene vire:
  • Nove tehnologije za razpršene vire, ki vključujejo tudi hranilnike energije in upravljanje odjema.
  • Napredni telekomunikacijski sistemi za nadzor in prenos podatkov do razpršenih virov.
  • Razvoj algoritmov in načinov vodenja razpršenih virov.
  • Napredne tehnologije za nadzor razpršenih virov in stanja v distribucijskem omrežju.
  • Otočno obratovanje distribucijskega omrežja.
 3. Energetska učinkovitost v distribucijskem omrežju in pri porabnikih ter vloga razpršenih virov:
  • Zmanjšanje izgub in upravljanje z jalovo energijo v distribucijskih omrežjih.
  • Zniževanje porabe pri odjemalcih v distribucijskih omrežjih z uvajanjem programov upravljanja s porabo in prilagajanja odjema.
  • Prednosti shranjevanja električne energije in upravljanja hranilnikov.
  • Električna vozila kot porabniki/hranilniki električne energije.
  • Upravljanje s profili razpršenih virov ter prednosti prilagodljivih profilov odjemalcev in razpršenih virov.
  • Aktivno vodenje razpršenih virov v smislu optimizacije distribucijskega omrežja in zanesljivega obratovanja.

Potrjeni referati:

4-01 Miha Kržišnik, Rajko Hribar, Jernej Dittrich, Tone Mestnik, Aleš Resnik: Vključevanje proizvodnih virov na omrežje Elektro Ljubljana, d.d.
4-03 Dejan Matvoz, Tomaž Mohar, Matjaž Miklavčič: Primeri analize priključljivosti elektrarn v SN in NN omrežje v skladu z navodili SONDO
4-04 Dejan Matvoz, Rok Leskovec, Miloš Maksić: Prednosti uporabe optimirane karakteristike jalove moči elektrarn priključenih v NN omrežje
4-05 Dejan Matvoz, Rok Leskovec, Primož Bergoč: Preverjanje karakteristike jalove moči elektrarne med obratovanjem
4-06 Mitja Antončič, Boštjan Blažič, Igor Papič: Uporaba shranjevalnikov energije v NN omrežjih
4-07 František Vybiralik, Linda Vybiralikova: Integracija obnovljivih virov energije v distribucijska omrežja povečuje potrebo po hranilnikih energije
4-08 Gorazd Štumberger, Miran Rošer, Franc Toplak, Katarina Dežan, Nevena Srećković, Mislav Trbušić, Ernest Belič, Marjan Zorman: Analiza vpliva neto samozadostnosti pri oskrbi z električno energijo na razdeljevalno omrežje
4-09 Rok Obreza: Električna vozila kot aktivno breme in hranilnik električne energije
4-10 DI Heinz Peter Hochrainer, Marjan Bezjak, Simon Frumen: Solarni hibridni sistemi

ŠK 5 – Načrtovanje in Razvoj distribucijskih sistemov

Predsednik: Miha Žumer, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: mag. Tomaž Mohar, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: bo določen kasneje

Prednostne teme:

 1. Prognoza porabe in proizvodnje.
  • Izdelava modelov karakteristik porabe in proizvodnje.
  • Razvoj metodologij za prognozo porabe na določenem območju.
  • Vpliv električnih vozil na porabo.
  • Načini regulacije vpliva električnih vozil na porabo.
  • Prognoza proizvodnje iz obnovljivih virov.
 2. Učinkovitost delovanja in primerjalne analize.
  • Tehnične zahteve proti ekonomičnosti.
  • Zanesljivost obratovanja in zadostnost sistema.
  • Metode za ocenitev učinkovitosti delovanja.
  • Rezultati ocen delovanja in primerjalne analize.
  • Zadovoljstvo uporabnikov in lastnikov.
  • Napoved ocene kakovosti električne energije.
  • Ocena zanesljivosti pametnih omrežij.
 3. Sheme omrežja in kriteriji projektiranja.
  • Napredne omrežne sheme za čim boljši izkoristek distribuirane proizvodnje, shranjevanje energije in električna vozila.
  • Zmanjšanje izgub v omrežju.
  • Odvisnost lokalnega okolja.
  • Koeksistenca in sinergija z ostalo infrastrukturo.
  • Sheme priključevanja električnih vozil na parkiriščih, javnih ali privatnih zgradbah in regulatorna pravila.
 4. Načrtovanje omrežja.
  • Kriteriji načrtovanja omrežja z razpršenimi viri.
  • Kriteriji načrtovanja za območja z nizko porabo in upoštevanje kvalitete napajanja.
  • Prilagoditev kriterijev načrtovanja za zmanjšanje tveganj ob izjemnih dogodkih.
  • Napredni kriteriji načrtovanja za uporabo novih tehnologij.
  • Načrtovanje aktivnih in pametnih omrežij.
  • Načrtovanje hranilnikov energije in kompenzatorjev.
  • Izboljšanje učinkovitosti distribucijskega omrežja.
  • Optimalna integracija razpršenih virov.
  • Integracija hitrih polnilnic električnih vozil v omrežje.
 5. Strategije investiranja.
  • Stroškovno optimalni investicijski načrti.
  • Načrtovanje financiranja in denarni tok investicij.
  • Staranje omrežja.
  • Analiza tveganj in upravljanje s premoženjem.
  • Ne-omrežne rešitve za sistemske storitve.

Potrjeni referati:

5-01 Drago Bokal, Matic Tajnik: Taksonomija primerjav tehnik za napovedovanje porabe električne energije
5-02 David Arh: Določitev tipov odjemalcev električne energije, faktorja istočasnosti in faktorja prekrivanja
5-03 Miha Grabner, Zvonko Bregar, Štefan Ivanjko, Leon Valenčič: Nadgradnja analiz SN in NN omrežij s podatki AMI števcev
5-04 Stanislav Vojsk: Vpliv nekaterih dejavnikov na razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije za desetletno obdobje
5-05 Tomaž Mohar, Miha Grabner, Brane Hlebčar, Miha Noč, Miha Žumer, Jernej Dittrich, Rajko Hribar: Tehnični in ekonomski vidik gradnje SN povezav med distribucijskimi podjetji
5-06 Leon Valenčič: Načrtovanje NN omrežja, ali bo potrebna ponovna elektrifikacija
5-07 Miha Noč: Uvoz modela NN omrežja v GREDOS
5-08 Miha Noč: Rezervno napajanje radialnega SN omrežja z vmesno transformacijo 0,4/20/0,4 kV in dizel agregatom Recenzija
5-09 Aleš Resnik, Jernej Dittrich, Rajko Hribar, Miha Kržišnik, Tone Mestnik: Obnova in širitev ali gradnja nadomestne RTP
5-10 Tone Mestnik, Rajko Hribar, Jernej Dittrich, Miha Kržišnik, Aleš Resnik: Vključevanje novih RTP 110/20 kV v distribucijsko omrežje
5-11 Sreten Davidov, Miloš Pantoš: Stohastična metoda za ocenjevanje in vrednotenje naložb v elektroenergetsko omrežje

ŠK 6 – Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja

Predsednik: Matjaž Osvald, univ. dipl. inž. el.
Tajnik: Radko Carli, univ. dipl. inž. el.
Strokovni poročevalec: Igor Volf, univ. dipl. inž. el.

Prednostne teme:

 1. Informacijski sistemi.
  • Koristi uvedbe novih informacijskih sistemov.
  • Informacijska varnost in zaščita podatkov.
  • Upravljanje podatkov (dostop do podatkov, podatkovna vozlišča, izmenjava podatkov) in analitika (angl. big data).
 2. Uvedba naprednih sistemov merjenja električne energija.
 3. Regulacija.
  • Razvoj tarif za vzpodbujanje aktivne vloge uporabnikov omrežja.

Potrjeni referati:

6-01 Ivan Namar, Tomaž Slokar: Metoda za izračun izgub na transformatorski postaji s pomočjo letnih odčitkov števcev ter že nameščenih merilnih centrov za kakovost električne energije
6-02 Ivan Dovnik, Tomaž Buh, Igor Podbelšek: Zajem merilnih podatkov iz sistemskih števcev električne energije z uporabo naprednih spletnih storitev
6-03 Nejc Petrovič, Boštjan Rožič, Andrej Souvent: Uvedba CIM integracijske platforme in integracija prvih dveh tehničnih informacijskih sistemov v Elektro Gorenjska - rezultati projekta
6-04 Andreja Veber Horvat, Matjaž Miklavčič, Drago Bokal: Implementacija procesa za napovedovanje proizvodnje razpršenih virov električne energije v distribucijskem omrežju
6-05 Danijel Davidović, Tadej Šinkovec: Dogodki z naprednih števcev in njihova uporabnost
6-06 Jure Sambol, Tadej Šinkovec: Platforma za masovno obvladovanje napredne merilne infrastrukture v distribucijskem podjetju
6-07 Drago Papler: Stroškovno optimiranje z združevanjem merilnih mest
6-08 Jože Bizjak, Attila Barta, Zoltan Solga, Željko Schreiner: Integracija IT in OT sistemov
6-09 Matjaž Osvald, Dejan Paravan, Miloš Pantoš, Tadej Šinkovec: Lastnosti napredne merilne infrastrukture potrebne za razvoj storitev za odjemalce


KONFERENCA 2017
Oddaja prijave referata
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom oddaje prijave referata. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...
Nalaganje dokumentov referata
V primeru, da je bila vaša prijava že sprejeta, vas prosimo, da s klikom, na ikono levo nadaljujete z nalaganjem dokumentov referata.

Prijava na konferenco
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom registracije. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


PRIHODNJI DOGODKI
Od 09.05.2017
Do 12.05.2017
Bečići, Montenegro
5. KONFERENCA CG KO CIGRE
Od 17.05.2017
Do 17.05.2017
Brdo pri Kranju
Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,
Od 22.05.2017
Do 24.05.2017
Kongresni center Habakuk
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED
Od 29.05.2017
Do 02.06.2017
Dublin
CIGRE Symposium Dublin
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution