CIGRÉ je kratica za Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme

CIGRÉ (Conseil Internationale des Grands Réseaux Électriques) je mednarodno nevladno in neprofitno združenje za velike elektroenergetske sisteme s sedežem v Parizu.

Bilo je ustanovljeno leta 1921 v Parizu kot eno od prvih mednarodnih sinergijskih združenj s ciljem reševanja številnih problemov takrat hitro rastoče elektrifikacije sveta. Iz tega združenja so kasneje nastala mnoga druga strokovna združenja, kot so WEC (World Energy Council – svetovni energetski svet), UNIPEDE kasneje EURELECTRIC, CIRED (mednarodno združenje distributerjev električne energije). CIGRÉ je torej najstarejši »klub«, ki združuje proizvajalce električne energije, operaterje, raziskovalce, projektante, izdelovalce opreme za elektrogospodarstvo in izobraževalne kadre pri reševanju problemov v elektroenergetskih sistemih.

Cilj delovanja organizacije CIGRÉ je razvoj tehniških znanj, izmenjava izkušenj in informacij med strokovnjaki, ki delujejo na področju visokonapetostnega elektroenergetskega sistema. Na področju razvoja opreme ter delovanja, razvoja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov igrajo usmeritve CIGRÉ pomembno vlogo.

Področje dela, ki ga pokriva CIGRÉ, obsega na eni strani tehnologijo, ki tvori električni del elektrarn – proizvajalcev električne energije, nadzemni vodi, izolirani kabli in transformatorske postaje, ter na drugi strani razvoj distribucijskih, prenosnih in interkonektivnih sistemov (zaščita, vplivi na okolico, telekomunikacije in daljinsko vodenje, razvoj, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov). Visok nivo svetovnih ekspertov, ki vsakodnevno rešujejo probleme planiranja, gradnje in obratovanja visokonapetostnih elektroenergetskih sistemov je povezan v različnih študijskih skupinah.

Trenutno deluje 213 ekspertnih skupin CIGRÉ v 16-tih študijskih komitejih.

Članstvo CIGRÉ

Članstvo CIGRÉ prihaja iz 89 držav sveta in razen dela afriških držav pokriva cel svet. V 58-ih državah je CIGRÉ organiziran kot Nacionalni komite, ki deluje po pravilih mednarodnega združenja s sedežem v Parizu.

Slovenski nacionalni komite CIGRÉ deluje od leta 1992. Pred tem obdobjem so slovenski strokovnjaki delovali v ex-jugoslovanskem komiteju CIGRÉ, ki je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1951. Prvi predsednik je bil akademik prof. dr. Milan Vidmar.

Po ustanovitvi slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ se je zelo povečalo članstvo in aktivnosti komiteja. Danes je Slovenski komite CIGRÉ organiziran v okviru Slovenskega združenja elektroenergetikov in šteje več kot 200 individualnih članov in 41 podpornih članov – podjetij.

Slovenski komite CIGRÉ organizira konference elektroenergetikov, publicira slovarje in knjige ter druge brošure s področja elektroenergetike ter organizira seminarje in delavnice na posebej aktualne teme slovenskega elektrogospodarstva.

Način delovanja CIGRÉ

Organi upravljanja mednarodnega CIGRÉ so:

  • Zbor članstva,
  • Administrativni svet (člani so vsi predsedniki nacionalnih komitejev, predsednik, generalni sekretar in zakladnik),
  • Izvršilni odbor (predstavniki držav z največjim članstvom – po ključu, predsednik, predsednik TK in generalni sekretar)
  • Tehnični komite (TK CIGRÉ) pa predstavlja najvišji strokovni organ organizacije. Sestavljajo ga predsedniki študijskih komitejev (16 ŠK) in dva predstavnika Administrativnega sveta.
  • Centralni urad (generalni sekretar in 8 administrativnih delavcev)

Tehnično delo se izvaja skozi 16 študijskih komitejev. Predseduje mu ugledni strokovnjak svetovnega slovesa. Sestava študijskih komitejev:

  • Študijski komiteji, ki obravnavajo opremo:

ŠK A1:        Rotacijski stroji
ŠK A2:        Transformatorji
ŠK A3:        Visokonapetostna oprema

  • Študijski komiteji, ki obravnavajo podsisteme:

ŠK B1:        Kabli v prenosu in distribuciji
ŠK B2:        Nadzemni vodi v prenosu in distribuciji
ŠK B3:        Stikališča v prenosu in distribuciji
ŠK B4:        Enosmerni prenosi in energetska elektronika
ŠK B5:        Zaščita, meritve in avtomatizacija v elektroenergetiki

  • Študijski komiteji, ki obravnavajo sisteme:

ŠK C1:        Ekonomika in razvoj elektroenergetskih sistemov
ŠK C2:        Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov
ŠK C3:        Okoljska problematika elektroenergetskih sistemov
ŠK C4:        Tehniške značilnosti elektroenergetskih sistemov
ŠK C5:        Trg električne energije in regulacija trga
ŠK C6:        Razpršeni viri in distribucijski sistemi

  • Horizontalni komiteji, ki pokrivajo celotno dejavnost:

ŠK D1:        Materiali in nastajajoče preizkusne tehnike v elektroenergetskih sistemih
ŠK D2:        Informacijske tehnologije in telekomunikacije v elektroenergetiki

Slovenski komite CIGRÉ je organiziran po podobni organizacijski strukturi upoštevajoč slovensko zakonodajo.

V letu 2018 ima Slovenija 51 individualnih članov in 8 kolektivnih članov v mednarodni organizaciji CIGRE.
Slovenski člani sodelujejo v  13 mednarodnih študijskih komitejih od 2018-2020:

ŠK Ime Reden član/ opazovalec/strokovnjak E-pošta
A1 Ivan ZAGOŽEN opazovalec ivan.zagozen@hse.si
A2 Istok JERMAN KUŽELIČKI opazovalec istok.jermankuzelicki@kolektor.com
A3 Simon PODKORITNIK opazovalec simon.podkoritnik@eimv.si
B1 Samo ŠTOJS opazovalec samo.stojs@elektro-gorenjska.si
B2 Viktor LOVRENČIČ redni član viktor.lovrencic@c-g.si
B5 Tadeja BABNIK redni član tadeja.babnik@elpros.si
C1 Saša JAMŠEK opazovalec sasa.jamsek@eles.si
C2 Uroš KERIN opazovalec uros.kerin@eles.si
C3 Darija RUS JAMNIK opazovalec darija.rus-jamnik@elektro-ljubljana.si
C4 Jože PIHLER redni član joze.pihler@um.si
C5 Miloš PANTOŠ opazovalec milos.pantos@fe.uni-lj.si
C6 Uršula KRISPER opazovalec ursula.krisper@elektro-ljubljana.si
D2 Alenka KOLAR opazovalec alenka.kolar@elektro-ljubljana.si