Kratka zgodovina bivše SLOKO CIGRÉ (1992-2000)

Osamosvojitev Slovenije, leta 1991, je prinesla velike spremembe tudi v organizaciji slovenske CIGRÉ. Iz bivšega jugoslovanskega komiteja (JUKO CIGRÉ) so nastali novi nacionalni komiteji CIGRÉ novo nastalih držav.  Vse nove države so nadaljevale staro prakso bienalnih nacionalnih zasedanj in povezav s pariško centralo CIGRÉ.

Že v drugi polovici leta 1991 je pobudo za ustanovitev slovenskega nacionalnega komiteja CIGRE prevzel prof. dr. Ferdinand Gubina. V januarju 1992 je pripravljalni odbor v sestavi Gubina, Bakič, Babuder in Ogorelec pripravil vse potrebno za ustanovitev Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ.

Na ustanovni skupščini, ki je bila 17. marca 1992, je prisostvovalo 105 predstavnikov iz 21 slovenskih  podjetij. Odziv slovenskih strokovnjakov za ustanovitev nacionalnega komiteja CIGRÉ je bil izjemen. Za prvega predsednika je bil izvoljen Ferdinand Gubina in za mesta dveh podpredsednikov Maks Babuder in Krešimir Bakič. Maks Babuder je dobil zadolžitev za organizacijo povezav s tujino in Krešimir Bakič za vzpostavitev delovanja društva v Sloveniji. Imenovano je bilo 14 predsednikov študijskih komitejev:

predsednik študijski komite
prof. dr. Konrad Lenasi ŠK 12 – Transformatorji
prof. dr. Peter Žunko ŠK 13 – Stikalne naprave
mag. Maja Končan-Gradnik ŠK 15 – Izolacijski materiali
mag. Janez Hostnik ŠK 21 – Energetski kabli
dr. Franc Jakl ŠK 22 – Nadzemni vodi
Ivan Leban ŠK 23 – Razdelilne postaje
Tomaž Jamnik ŠK 31 – Distribucijska omrežja
prof. Maks Babuder ŠK 33 – Prenapetosti in koordinacija izolacije
mag. Janez Gorišek ŠK 34 – Zaščita
Tatjana Muha ŠK 35 – Komunikacije in daljinsko vodenje
prof. dr. Jože Voršič ŠK 36 – Motnje v EES
mag. Krešimir Bakič ŠK 37 – Načrtovanje in razvoj EES
dr. Pavel Omahen ŠK 38 – Analize EES
dr. Janez Hrovatin ŠK 39 – Obratovanje in vodenje EES

Posebnost organizacije je bil ŠK 31 – Distribucijska omrežja, kar je posebnost, glede na organiziranost študijskih komitejev v Parizu. V tem času namreč pariški CIGRÉ še ni obravnaval problematike distribucijskih omrežij. To je bilo področje delovanja CIRED-a, ki je bil ustanovljen leta 1972 za obravnavo problematike distribucijskih omrežij. In ker  nismo bili včlanjeni v CIRED je bilo to področje obravnavano v posebnem študijskem komiteju SLOKO CIGRÉ. Takšna praksa je bila vse do leta 1999, ko je postala Slovenija pridružena članica CIRED-a in je bila leta 2000 ustanovljena posebna sekcija CIRED Slovenija.

Za nadzorni odbor so bili imenovani prof. dr. Albert Čebulj, mag Matija Nadižar in mag. Andrej Tiršek. Za individualne člane nacionalnega komiteja CIGRÉ se je prijavilo 205 slovenskih strokovnjakov.  Dogovorjeno je bilo, da se pripravi dokumentacija za sprejem v mednarodno združenje CIGRÉ v Parizu, da se spodbudijo podjetja in individualni člani za včlanitev v pariški CIGRÉ in da se v enem letu skliče prva slovenska nacionalna konferenca elektroenergetikov.

Skladno s slovensko zakonodajo je bilo Društvo s skrajšanim imenom SLOKO CIGRÉ registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, 15. maja 1992.  Ustanovitelji društva so bili: Ferdinand Gubina, Maks Babuder, Krešimir Bakič, Marija Vehovec, Jože Perme, Georgi Zlatarev, Andrej Otrin, Pavel Omahen, Leon Valenčič, Tomaž Mohar, Anton Ogorelec in Ivan Leban. Sedež organizacije je bil na Hajdrihovi 2 v Ljubljani v prostorih Laboratorija za visoke napetosti. Prvo leto je za bila sekretarja združenja imenovana Marija Vehovec. Kasneje se je združenje reorganizirano in je funkcijo generalnega sekretarja prevzel Krešimir Bakič, naloge administrativne tajnice pa gospa Ana Korošec. Aktivnosti Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ so stekle z veliko hitrostjo in prizadevnostjo mnogih članov.

Ob 34. zasedanju mednarodne CIGRÉ v Parizu, je 30. avgusta 1992 slovenski nacionalni komite bil sprejet v mednarodno organizacijo CIGRÉ. Slovenija je imela v prvem letu mednarodnega članstva 44 individualnih članov in 3 kolektivne člana (ELES, TE Šoštanj in Elektro Ljubljana), kar je izpolnjevalo pogoje za polnopravno članstvo v tej mednarodni tehnični organizaciji.

Prva slovenska nacionalna konferenca elektroenergetikov v organizaciji nacionalnega komiteja CIGRÉ je bila 25. do 27. maja 1993 v Cankarjevem domu v Ljubljani (zanimivo, da je bila natančno štirideset let pred tem na iste majske dni organizirana tudi prva jugoslovanska CIGRÉ konferenca v Ljubljani). Na prvi slovenski konferenci CIGRÉ je bilo predstavljenih 83 referatov ob udeležbi okrog 200 slovenskih strokovnjakov.  Pred začetkom konference je bil imenovan Franc Potočnik za predsednika študijskega komiteja 11 – “Rotacijski stroji in problematika elektrarn”, ki je obravnaval referat o obnovi dravskih elektrarn. To je bil prvi obravnavani referat na slovenskih konferencah CIGRÉ. Napisala sta ga Zdravko Močnik in Adolf Gostenčnik iz Dravskih elektrarn. Naslov referata je bil “Revitalizacija dravskih elektrarn“.

Ob odprtju konference je bilo omizje na temo »Elektroenergetika Slovenije v novih razmerah«.

Mnogi referati prve konference so bili praktično usmerjeni in so prispevali k izboljšanju stanja v elektrogospodarstvu Slovenije, ki je v tem času doživljalo velike strese po reorganizaciji in ločevanju na posamezna podjetja prej enotnega slovenskega elektrogospodarstva.
Ob prvi konferenci je društvo dobilo nov logotip organizacije v barvah slovenske zastave z napisom SLOKO CIGRÉ. Kasneje je ta logotip ukinjen zaradi oblikovne usklajenosti z matično organizacijo CIGRÉ v Parizu. V dveletnih ciklih so sledile konference, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Seznam konferenc SLOKO CIGRÉ od leta 1993 do leta 1999

Konferenca Mesto Leto Okvirno število
udeležencev
Število
referatov
1. Ljubljana 1993 200 83
2. Maribor 1995 250 90
3. N. Gorica 1997 300 122
4. R. Slatina 1999 350 118
Skupaj 413

Druga konferenca slovenskih elektroenergetikov v organizaciji SLOKO CIGRÉ je bila v Mariboru in je bila osredotočena na razvoj in ponovno rast porabe električne energije ter organizacijske probleme elektrogospodarstva. Naslednja, tretja konferenca, v Novi Gorici je imela v ospredju uvajanje novih tehnologij in izboljšanje kakovosti električne energije. Na tej konferenci leta 1997 je izvedena multi video konferenca med Novo Gorico, Kranjem in Stockholmom, kar se je zgodilo prvič v zgodovini CIGRÉ. Četrta konferenca v Rogaški Slatini leta 1999 je obravnavala odprtje evropskega trga z električno energijo in problematiko organizacijskih struktur z upoštevanjem odprtega trga z električno energijo v Sloveniji.

Po včlanitvi v mednarodno organizacijo CIRED, leta 1999, je prišlo do reorganizacije v združenju SLOKO CIGRÉ. V letu 2000 sta bila organizirana dva tehnična komiteja CIGRÉ in CIRED po modelu matičnih mednarodnih organizacij. Društvo je bilo preimenovano v Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED. Poslovni prostori so bili na Elektroinštitutu Milan Vidmar na Hajdrihovi 2 v Ljubljani. To je bilo obdobje velikih sprememb. Evropska zveza je sprejela direktive o skupnem trgu električne energije in proces deregulacije elektrogospodarstva je temeljito spremenil dotedanja gledanja na elektroenergetski sistem. Tudi pariški CIGRÉ je temeljito spremenil organizacijsko strukturo, ki je zaživela v letu 2002.

S tem je 5. konferenca slovenskih elektroenergetikov, leta 2001, na Bledu doživela novo organizacijsko podobo. Na konferenci sta bili ločeni sekcija CIGRÉ s 15 študijskimi komteji in sekcija CIRED s 6 študijskimi komiteji. V obdobju 1992 do 2001 je bil (dva mandata) predsednik Združenja prof. dr. Ferdinand Gubina.

 

Mednarodno sodelovanje po letu 1991 do leta 2002

V prelomnem letu 1991 sta bila člana mednarodnih študijskih komitejev CIGRÉ v Parizu Ferdinand Gubina v študijskem komiteju 39 (Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov) in Krešimir Bakič v študijskem komiteju 37 (Načrtovanje in razvoj elektroenergetskih sistemov), oba kot člana JUKO CIGRÉ. Vendar sta oba že v drugi polovici leta 1991 začela predstavljati Slovenijo v tej mednarodni organizaciji.

V obdobju od leta 1992, ko je Slovenija postala član mednarodne CIGRÉ, do leta 2002, ko je izvedena reorganizacija mednarodnih študijskih komitejev, so člani SLOKO CIGRÉ sodelovali v naslednjih mednarodnih študijskih komitejih (MŠK):

Obdobje Član Status Mednarodni študijski komite
1992–1996 F. Gubina redni član 39 – Vodenje in obratovanje EES
1992–1996 K. Bakič opazovalec 37 – Razvoj in načrtovanje EES
1996–2000 F. Gubina redni član 39 – Vodenje in obratovanje EES
1996–2000 M. Babuder opazovalec 33 – Koordinacija izolacije
1996–2000 K. Bakič opazovalec 37 – Razvoj in načrtovanje EES
1996–2000 F. Jakl opazovalec 22 – Nadzemni vodi
2000–2002 K. Bakič redni član 37 – Razvoj in načrtovanje EES
2000–2002 R. Golob redni član 39 – Vodenje in obratovanje EES
2000–2002 M. Babuder opazovalec 33 – Koordinacija izolacije
2000–2002 F. Gubina opazovalec 38 – Analiza in tehnike EES
2000–2002 F. Jakl opazovalec 22 – Nadzemni vodi
2000–2002 T. Muha opazovalec 35 – TK sistemi v EES

Mednarodno sodelovanje v pariškem CIGRÉ lahko opišemo z naslednjimi področji aktivnosti:

  • sodelovanjem v mednarodnih študijskih komitejih (MŠK) in delovnih skupinah (Working groups – WG),
  • objavljenimi prispevki na bienalnih zasedanjih CIGRÉ v Parizu in na simpozijih CIGRÉ,
  • sodelovanjem pri vodenju mednarodnih sestankov CIGRÉ, strokovnem poročanju in recenzijah ter aktivnosti v Administrativnem svetu in Tehničnem komiteju pariške CIGRÉ.

(avtor: K. Bakič)