DEJAVNOSTI OBEH TEHNIČNIH KOMITEJEV CIGRE IN CIRED

1. Dejavnosti tehničnega komiteja CIGRE

Naloga študijskih komitejev je, da spodbujajo in koordinirajo študijsko delo ter prispevajo k tehničnemu napredku na posameznih specializiranih področjih delovanja. Sodelovati morajo pri organizacijah plenarnih zasedanj ali specializiranih simpozijev ter izdelati prednostne teme o katerih naj bi se razpravljalo na teh sestankih.

Članstvo teh komitejev sestavljajo znani svetovni strokovnjaki, vendar ne več kot eden iz vsake države, ki jih izvolijo vodilna telesa CIGRE in sicer za dobo 4 leta z možnostjo podaljšanja do 6 let. Vsak študijski komite ima 24 rednih članov, predsednika, tajnika in nekaj (do 10) opazovalcev. Njihovo imenovanje se lahko obnovi za dobo dveh let, če je to potrebno. Študijski komiteji oblikujejo tudi delovne skupine, ki vključujejo druge strokovnjake z nalogo, da še bolj podrobno obdelajo kakšno izbrano temo.

Vsak študijski komite ima 10 do 15 delovnih skupin. Možne so tudi skupne delovne skupine več študijskih komitejev (JWG).

Tehnično delo je izpeljano skozi 16 študijskih komitejev:

Študijski komiteji, ki obravnavajo opremo:

ŠK A1:            Rotacijski stroji in problematika elektrarn
ŠK A2:            Transformatorji
ŠK A3:            Visokonapetostne naprave

Študijski komiteji, ki obravnavajo podsisteme:

ŠK B1:             Elektroenergetski kabli
ŠK B2:             Nadzemni vodi
ŠK B3:             Razdelilne transformatorske postaje
ŠK B4:             Enosmerni prenosi in energetska elektronika
ŠK B5:             Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Študijski komiteji, ki obravnavajo sisteme:

ŠK C1:             Razvoj in ekonomika sistemov
ŠK C2:             Obratovanje in vodenje sistemov
ŠK C3:             Okoljska problematika
ŠK C4:             Tehniške značilnosti sistemov
ŠK C5:             Elektroenergetski trg in regulacija
ŠK C6:             Distributivni sistemi in razpršena proizvodnja

Horizontalni komiteji, ki pokrivajo celotno dejavnost:

ŠK D1:             Materiali in nove preiskovalne metode
ŠK D2:             IT in TK v elektroenergetiki
ŠK D3:             Smart Grids (Pametna omrežja)

Zadnji študijski komite D3 je posebnost Slovenije. Tega komiteja ni v pariški organizaciji CIGRE. V Sloveniji je ustanovljen s ciljem spodbujanja strateških delovanj v smeri inovativnih tehnologij – pametnih omrežij.

2. Dejavnosti tehničnega komiteja CIRED

Naloge študijskih komitejev CIRED so podobne kot pri CIGRE – da spodbujajo in koordinirajo študijsko delo ter prispevajo k tehničnemu napredku na posameznih specializiranih področjih delovanja. Sodelovati morajo pri organizacijah plenarnih zasedanj ali specializiranih simpozijev ter izdelati prednostne teme o katerih naj bi se razpravljalo na teh sestankih.
Članstvo teh komitejev sestavljajo znani svetovni strokovnjaki s področja distribucije. Vodstvo mednarodnih CIRED študijskih komitejev se izvoli na sejah Usmerjevalnega komiteja (Directing Committee), ki igra najpomembnejšo vlogo pri strokovnem delu te mednarodne organizacije.

V mednarodnih študijskih komitejih CIRED ni toliko aktivnega sodelovanja med letom, ampak je delo osredotočeno samo na konference, ki se sklicujejo bienalno v različnih evropskih mestih.

V slovenski organizaciji CIRED je izvolitev vodstva študijskih komitejev prepuščena Predsedstvu Združenja in izvoljenem predsedniku Tehničnega komiteja CIRED Slovenije.

Tehnični program se izvaja v naslednjih študijskih komitejih:

ŠK 1:      Omrežne komponente
ŠK 2:      Kakovost električne energije in EMC
ŠK 3:      Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij
ŠK 4:      Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo
ŠK 5:      Razvoj distribucijskih sistemov
ŠK 6:      Trženje in vpliv regulacije na distribucijska omrežja

Slovenski študijski komiteji CIRED-a po potrebi organizirajo Delavnice na teme, ki so od izjemnega interesa v slovenski distribuciji električne energije.